tel.: +421 905 999 111. web: https://mistersommer.sk

PREVÁDZKOVANIE KAMEROVÉHO SYSTÉMU: e-mail: info(@)mistersommer.sk, Gorkého 2, 955 01 Topoľčany, Slovakia.

KONTAKT NA BLIŽŠIE INFORMÁCIE 0 ZÁKONNÝCH POŽIADAVKÁCH NA PREVÁDZKOVATEĽ KAMEROVÉHO SYSTÉMU: Mister & Sommer s. r. o.,

UČEL KAMEROVÉHO SYSTÉMU: Monitorovanie administratívnych a technologických priestorov a objektov prevadzkovateľa za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa, zaistenia bezpečnosti zamestnancov a iných osôb.

UPOZORNENIE! TENTO PRIESTOR JE MONITOROVANÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM SO ZÁZNAMOM

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANĺ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovatel: Mister & Sommer s. r. o., Kontaktné údaje prevádzkovatela: Gorkého 2, 955 01 Topoľčany, IČO: 46 026 533, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel Sa, vložka číslo 28715/N. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: *protected email*, +421 905 999 111 Účel spracovávania: Monitorovanie administratívnych a technologických priestorov a objektov prevádzkovatela za účelom ochrany majetku prevadzkovatela, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb. Právny základ spracovávania: Oprávnený záujem prevádzkovatera podra čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vornom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). Oprávnené záujmy prevádzkovatera: Ochrana majetku prevádzkovatela, zaistenie bezpečnosti zamestnancov a iných osôb, kontrola vstupov a odchodov z priestorov prevádzkovatela, zamedzenie pohybu neautorizovaných osôb v priestoroch prevádzkovatela.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov: interná potreba, Polícia; advokáti; prokuratúra; súdy

Doba uchovávania: 7 dní

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vmazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. V pripade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie dalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukažovanie, uplatňovanie alebo obhajovonie právnych nárokov. Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na internetovej stránke prevádzkovateľa www.mistersommer.sk