Skip to main content

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

v rámci realizácie procesu zadávania zákazky (zákazka nad 100 000,- EUR bez DPH) podľa aktuálne platnej príručky k procesu verejného obstarávania pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty operačného programu Integrovaná infraštruktúra v gescii MH SR, verzia 3.1, zverejnenej 16. júna 2020 na webovej stránke www.opvai.sk

Názov predmetu zákazky: Dodávka plnoautomatického vstrekovacieho lisu

Dátum zverejnenia tejto výzvy: 04.11.2020

Súbory na stiahnutie:

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu